3

applicants

Web/Graphic Designer

Full-time Careers Wales - South Wales

Vacancy: Web / Graphic Designer - for a fixed period of 6 months
ICT Helpdesk: 2 x Full Time Positions
Base: South East Wales
Salary: Salary £24,240
Closing Date: Applications to HR@careerswales.com by 4pm on 20/02/2017.
Please forward with your application your portfolio with evidence of graphic and web design.
Interview date to be confirmed.

Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government that was formed on 1 April 2013. We deliver a remit set by Welsh Ministers and provide the all-age, independent, impartial and bilingual Careers Information, Advice and Guidance (CIAG) service in Wales.

Careers Wales supports and inspires people to secure the best possible career available to them. We help clients to make effective decisions and to become more independent in managing their own careers. This includes making realistic career plans and ensuring successful progression and positive outcomes for the individuals we support.

Careers Wales is a family-friendly organisation with an attractive benefits package. We offer an excellent Flexi Time system which operates around core hours, and enables employees to achieve a good work-life balance. Under the Flexi scheme, employees can take up to two days ‘flexi leave’ per month. All full-time employees are entitled to 30 days annual leave plus 8 national bank holidays (England and Wales) and 5 working days, 4 of which to be taken between Christmas Eve and New Year's Day and one on Easter Tuesday (pro-rata for part-time employees). The company offers a Health related Cash Back Plan (entry level at the Company’s expense) and all employees have the option of joining the Company’s contributory pension scheme.

We are looking for 2 Web / Graphic Designers to join our online team.

You will be responsible for designing and creating both digital and print artwork to support the development of the awarding winning company website, online campaigns and marketing of the established brand.


Responsibilities:

 • Working with project managers and stakeholders to translate project briefs into conceptual designs
 • Create compelling UI and intuitive user journeys
 • Website and web application design
 • Design and execute online projects for the company website using our custom CMS
 • Working with our Information and Marketing teams to create engaging content for promotional materials, social media and online campaigns
 • Design and build campaign micro-sites using HTML / CSS
 • Working with the design team to collaborate on design ideas and concepts


Skills / Experience:

 • Degree in web/ Graphic Design or equivalent experience is preferred but not essential
 • Excellent knowledge of Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
 • Experience designing for both the web and print
 • Strong UX/ UI design skills
 • Experience of creating wireframes and storyboards
 • Experience of responsive design
 • Excellent knowledge of HTML, CSS
 • Experience of HTML Email campaign software, e.g. MailChimp
 • Commercial experience designing for both the web and print is desirable
 • A keen eye for detail

The full job description and application form are available at apply.careerswales.com
Swydd: Dylunydd Gwefan/Graffeg – am gyfnod penodol o 6 mis
Desg Gymorth TGCh: 2 x Swydd Amser Llawn
Lleoliad: De-ddwyrain Cymru
Cyflog: Cyflog £24,240
Dyddiad Cau: Applications to HR@careerswales.com Ceisiadau i HR@careerswales.com erbyn 4pm ar 20/02/2017.
Anfonwch eich portfolio gyda thystiolaeth o waith dylunio graffeg a gwefannau gyda’ch cais.
Dyddiad cyfweliad i’w gadarnhau.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru a ffurfiwyd ar 1 Ebrill 2013. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Mae Gyrfa Cymru yn cefnogi ac yn ysbrydoli pobl i gael yr yrfa orau sydd ar gael iddynt. Rydym yn helpu cleientiaid i wneud penderfyniadau effeithiol ac i ddod yn fwy annibynnol wrth reoli eu gyrfaoedd eu hunain. Mae hyn yn cynnwys gwneud cynlluniau gyrfa realistig a sicrhau datblygiad llwyddiannus a chanlyniadau cadarnhaol i'r unigolion rydym yn eu cefnogi.

Mae Gyrfa Cymru yn sefydliad sy'n gyfeillgar i deuluoedd ac mae'n cynnig pecyn buddion deniadol. Rydym yn cynnig system Oriau Hyblyg ragorol sy'n gweithredu ar sail oriau craidd, ac yn galluogi gweithwyr i sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith. O dan y cynllun Oriau hyblyg, gall gweithwyr gymryd hyd at ddau ddiwrnod o 'wyliau hyblyg' y mis. Mae gan bob gweithiwr amser llawn yr hawl i 30 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal ag 8 diwrnod gŵyl y banc (Cymru a Lloegr) a 5 diwrnod gwaith, 4 ohonynt i'w cymryd rhwng Noswyl Nadolig a Dydd Calan ac un ddydd Mawrth y Pasg (pro-rata ar gyfer gweithwyr rhan-amser). Mae'r cwmni yn cynnig Cynllun Arian yn Ôl ar sail Iechyd (lefel mynediad ar gost y Cwmni) a rhoddir dewis i bob gweithiwr i ymuno â chynllun pensiwn cyfrannol y Cwmni.

Ydym yn chwilio am 2 x Dylunydd Gwefan/Graffeg i ymuno gyda’n tîm ar-lein

Mi fyddech yn gyfrifol am ddylunio a chreu y gwaith celf digidol a phrint er mwyn cefnogi’r gwaith o ddatblygu ein gwefan, sydd wedi ennill gwobrau; ymgyrchoedd ar-lein a marchnata’r brand sefydliedig


Cyfrifoldebau:

 • Gweithio gyda rheolwyr prosiectau a rhanddeiliaid i drosi briffiau prosiectau yn ddyluniadau
 • Dylunio a chyflawni prosiectau ar-lein ar gyfer gwefan y cwmni gan ddefnyddio ein system rheoli cynnwys
 • Gweithio gyda’n timau Gwybodaeth a Marchnata i greu cynnwys diddorol ar gyfer deunydd hyrwyddo, cyfryngau cymdeithasol ac ymgyrchoedd ar-lein
 • Dylunio a chreu micro-wefannau ymgyrchoedd gan ddefnyddio HTML / CSS
 • Gweithio gyda’r tîm dylunio i ar syniadau dylunio a chysyniadau


Sgiliau / Profiad:

 • Mae gradd mewn Dylunio Gwefannau/Graffeg neu brofiad cyfatebol yn ddymunol ond nid yn hanfodol
 • Gwybodaeth ragorol am Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign
 • Profiad o ddylunio ar gyfer y we a deunyddiau print
 • Sgiliau dylunio UX/ UI cryf
 • Profiad o greu fframiau gwifren a byrddau stori
 • Profiad o ddylunio ymatebol
 • Gwybodaeth ragorol am HTML, CSS
 • Profiad o feddalwedd ymgyrchoedd e-bost HTML, e.g. MailChimp
 • Mae profiad masnachol o ddylunio ar gyfer y we a deunyddiau print yn ddymunol
 • Sylw craff i fanylion

Mae’r disgrifiad swydd llawn a’r ffurflen gais ar gael yn ymgeisio.gyrfacymru.com


Warning! This job was posted 5 years ago. Please consider this when applying.
Max. 33 MB. Recommended formats: PDF, RTF, DOC, ODT.
 
or cancel


« Go back to category
Published at 07-02-2017
Viewed: 2298 times